Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Samenleving

Werk en Inkomen

De VVD wil dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt om in een inkomen te voorzien. Mensen die hun baan verliezen en mensen die tijdelijk of blijvend minder redzaam zijn kunnen in aanmerking komen voor maatschappelijke steun vanuit de overheid. Wie een uitkering ontvangt, moet dan wel zo snel mogelijk weer aan het werk.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De gemeente maakt afspraken met subsidieontvangers en bedrijven om mensen die een uitkering krijgen vrijwilligerswerk te laten doen of in aanmerking te laten komen voor een betaalde baan.
 • De gemeente werkt samen met Pauw bedrijven om mensen die minder redzaam zijn toch een maatschappelijke rol te geven.

Wat moet er nog gebeuren?

 • Het minima- en armoedebeleid moet volgens de VVD het belangrijkste doel hebben mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan te helpen.
 • Wie bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of haar uitkering. Fraude met uitkeringen in welke vorm dan ook is diefstal en daarom onacceptabel. 

Maatschappelijke zorg voor jong en oud

De VVD wil dat in de gemeente De Ronde Venen kwetsbare inwoners zich veilig en gesteund kunnen voelen. Kwetsbare jongeren en ouderen mogen niet tussen het wal en schip komen. De VVD vindt dat inwoners verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en dat van hun directe omgeving. Lukt dat niet, dan kan teruggevallen worden op de overheid. De landelijk overheid verschuift op het gebied van welzijn taken naar de gemeente. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, is samenwerking met andere gemeenten nodig.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De VVD heeft zich actief ingespannen om duidelijkheid te krijgen over de verschuiving van welzijnstaken van de landelijke overheid naar de gemeente.

Wat moet er nog gebeuren?

 • Vermindering van de bureaucratie en streven naar dienstverlening zonder onnodige kosten. Door goede (regionale) afspraken te maken tussen zorgverleners en scherp te sturen op prestaties en kwaliteit van de zorg, kunnen de kosten beheersbaar blijven. De VVD is voorstander van een verantwoorde eigen bijdrage in de zorgkosten.
 • Bij een zorgvraag wordt in eerste instantie een beroep gedaan op ouders, familie, vrienden en inwoners in de straat of wijk. Aanvullende zorg wordt in beginsel vanuit de directe omgeving aangeboden.
 • De VVD wil hard optreden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. De VVD accepteert geen jonge schoolverlaters in De Ronde Venen zonder geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en bevordert de samenwerking met het bedrijfsleven. Scholen, ouders en gemeente moeten samenwerken om spijbelen tegen te gaan.
 • De VVD streeft naar één gezicht, één plan, één regisseur, één loket waardoor de inwoner niet van kastje naar de muur wordt gestuurd. 

Sport

Sporten is essentieel voor een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD is van mening dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is en blijft.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De VVD heeft zich ingezet voor een goede oplossing voor CSW en Argon nadat duidelijk werd dat er geen nieuw sportcomplex gebouwd kon worden in De Driehoek tussen Mijdrecht en Wilnis.
 • De VVD heeft zich na de herindeling ingezet voor gelijke regels voor alle sportverenigingen in de verschillende dorpskernen van onze gemeente (accommodatiebeleid).

Wat moet er nog gebeuren? 

 • Het blijven stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
 • De VVD vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening worden gehouden.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte rekening blijven houden met het inrichten van publieke sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd.
 • De VVD is voorstander van het opnieuw invoeren van schoolzwemmen.

Cultuur 

Kunst en cultuur geeft vorm en inhoud aan de samenleving. Een goed kunst- en cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van De Ronde Venen.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De VVD heeft een constructief-kritische houding gehad ten aanzien van cultuursubsidies. Hierdoor wordt overheidsgeld nu beter besteed.

Wat moet er nog gebeuren?

 • De VVD wil dat culturele organisaties minder subsidie gaan ontvangen en meer vanuit een commerciële benadering hun organisaties gaan besturen.
 • Het culturele voorzieningenniveau van De Ronde Venen moet bij haar omvang en omgeving passen. Er is op dit moment geen reden om het huidige voorzieningenniveau in onze gemeente uit te breiden.
 • De VVD is voorstander van een brede talentontwikkeling van kinderen. De VVD wil dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek- of cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders zelf kunnen besluiten of zij muziek- of cultuuronderwijs wensen te volgen.
 • Vergunningverlening voor evenementen moet eenvoudig kunnen plaatsvinden via een (digitaal) evenementenloket. 
website powered by WEBSOLVE