Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Leefomgeving

Veiligheid voorop

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. Als iemand zich niet aan de regels houdt, dan moet er streng en duidelijk worden opgetreden.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De VVD heeft prioriteit gegeven aan behoud van het veiligheidsniveau in de gemeente, ondanks bezuinigingen.

Wat moet er nog gebeuren?

 • Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD niet korten op veiligheid.
 • De politie moet duidelijk zichtbaar en aanwezig zijn. Wijkagenten spelen daarbij een belangrijke rol.
 • De VVD wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
 • De VVD is voorstander van het in stand houden van een coffeeshop in onze gemeente. Alleen op die manier kunnen we de straathandel uitbannen en komen jongeren minder snel in aanraking met harddrugs.
 • De VVD wil geen beperkende regelgeving op het gebied van horeca sluitingstijden en legt de correcte uitvoering daarvan bij de lokale horeca ondernemers.
 • Het cameratoezicht in het centrum van Mijdrecht moet behouden blijven.

Verkeer en vervoer

Wonen in het Groene Hart is fantastisch, maar scholen, werk en uitgaansgelegenheden bevinden zich vaak buiten onze gemeente. Het is dus logisch dat we ons snel en gemakkelijk willen verplaatsen naar bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht. Binnen de gemeente moeten de wegen goed onderhouden worden en veilig zijn. Er moet niet alleen aandacht zijn voor het autoverkeer, maar zeker ook voor de veiligheid van voetgangers en fietsers.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • Dankzij de VVD is er een rotonde gekomen op de kruising Rondweg / Industrieweg in Mijdrecht. Hiermee is de doorstroming op de Industrieweg sterk verbeterd.
 • De VVD heeft zich al jaren hard gemaakt voor betere busverbindingen en zal dat blijven doen.
 • De VVD heeft een essentiële bijdrage geleverd aan een duurzame oplossing voor de verzakkingen op de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen.
 • De VVD heeft aandacht gevraagd voor het veiliger maken van de kruising N212 / Begraafplaats in Wilnis.

Wat moet er nog gebeuren?

 • Investeren in bereikbaarheid is belangrijk en daaronder valt de verbreding van de N201. De VVD is voorstander van een wisselstrook op de N201 tussen Vinkeveen en de A2 om de doorstroming te verbeteren. Naast een verbrede N201 kan een fietspad over het water geplaatst worden.
 • De VVD vindt verkeersveiligheid belangrijk. Gevaarlijke kruispunten moeten vervangen worden door rotondes.
 • De VVD wil de openbaarvervoerverbinding met Amsterdam, Utrecht en Woerden verbeteren, met name ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend.
 • De VVD wil dat er in de gemeente voldoende parkeerplaatsen zijn. De VVD is tegen betaald parkeren.
 • De VVD ziet openbaar vervoer niet als vervanger voor de auto, maar als een aanvulling.

Wonen

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun kerntaken (het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor onze inwoners met een lager inkomen). Vergrijzing en ontgroening nemen toe. Willen we de leefbaarheid op orde houden dan zullen we ervoor moeten zorgen dat jonge gezinnen zoveel als mogelijk in onze gemeente blijven wonen of uit de regio komen wonen of na hun studententijd weer kunnen terugkeren.

Wat hebben we er al aan gedaan? 

 • Door de huidige financiële situatie konden oude woningbouwplannen geen doorgang vinden. De VVD is niet weggelopen voor deze problemen en heeft snel orde op zaken gesteld door de plannen te schrappen of aan te passen.

Wat moet er nog gebeuren?

 • De VVD is voor blijvend lage woonlasten.
 • Recreatiewoningen moeten permanent bewoond kunnen worden binnen de geldende landelijke regels.
 • De regels voor het aanpassen of vergroten van woningen moeten voor inwoners eenvoudig zijn.
 • De VVD wil de welstandscommissie afschaffen. Voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten kan een strenge toets gelden.
 • De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen, kangoeroewoningen, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting.
 • Het verkopen van groenstroken aan inwoners geeft hen meer invloed op hun woonomgeving. Bovendien bespaart het de gemeente kosten van onderhoud.

Leefbaarheid

Het Groene Hart is een unieke woonlocatie. De voorzieningen zijn daarbij een belangrijke factor. Door de economische ontwikkelingen staan deze voorzieningen onder druk. De balans tussen betaalbaarheid en leefbaarheid is een belangrijk onderwerp.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De VVD heeft de woonlasten gelijk gehouden zonder dat dit ten koste is gegaan van de voorzieningen en de unieke recreatieve mogelijkheden in de gemeente.
 • Het door de VVD ondersteunde kernenbeleid heeft ervoor gezorgd dat alle kernen even veel aandacht hebben gekregen.

Wat moet er nog gebeuren?

 • Goed onderhoud van wegen, bruggen en sluizen en groenvoorzieningen. Het hoeft niet mooier maar wel veilig en netjes.
 • Onze kinderen moeten in de buurt op school kunnen gaan. Naschoolse opvang en kinderopvang moeten voldoende beschikbaar zijn.
 • De verschillende kernen hebben hun eigen unieke kwaliteiten. De VVD wil deze kwaliteiten zoveel mogelijk benutten.
website powered by WEBSOLVE