Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Economie

Uw portemonnee en die van de gemeente

De VVD vindt dat het gemeentelijk apparaat zo klein mogelijk moet zijn. We moeten alleen doen wat echt noodzakelijk is en waar de financiële middelen voor aanwezig zijn. Door niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt, houden we de gemeente financieel gezond. We moeten investeren waar nodig is en lasten van nu niet doorschuiven naar volgende generaties.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De woonlasten zijn dankzij de VVD in De Ronde Venen niet gestegen. Onze gemeente behoort nog steeds tot de top 5 goedkoopste gemeenten van de provincie Utrecht.
 • Dankzij de VVD is er nu een sluitende begroting, dit ondanks flinke financiële tegenvallers.
 • Door het saneren van projecten en verkopen van gronden en gebouwen zijn de gemeentelijke reserves weer teruggebracht naar ongeveer € 7.000.000.
 • De VVD heeft de herindeling gebruikt om een kleinere en daadkrachtigere overheid te realiseren.

Wat moet er nog gebeuren?

 • Niet meer uitgeven dan er binnen komt is de basis van een gezonde gemeente. Maar helaas zijn we er dan nog niet. De reserves zijn nog niet op het juiste niveau (€ 10 miljoen) en daarbij zijn er nog veel onzekerheden en risico’s. We zullen dus ook echt moeten doorgaan met sparen. Zo kunnen we ook in de toekomst klappen blijven opvangen.
 • Eenmalige inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • Bij noodzakelijke bezuinigingen is voor de VVD iedere uitgavenpost van de gemeente bespreekbaar.
 • Subsidies worden door onze gemeente verstrekt zonder dat hier een duidelijke visie achter zit. De VVD wil dat de gemeente nadenkt over degenen aan wie geld wordt verstrekt en waarom. Daarover moeten met de subsidieontvangers duidelijke afspraken gemaakt worden.
 • De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners en niet andersom. De op dit gebied ingezette ontwikkeling moet worden voortgezet.
 • Door het vergaand verder digitaliseren van de dienstverlening moeten verdere besparingen op het ambtenarenapparaat kunnen worden gerealiseerd. 

Ondernemen maakt werk

Zonder bedrijven geen werkgelegenheid en geen inkomen. Ondernemingen vormen de kurk waar de economie op drijft. Veel inwoners zijn afhankelijk van de werkgelegenheid die binnen onze gemeente wordt geboden hetgeen een regulier overleg vraagt met de grotere werkgevers.

We onderscheiden daarbij niet alleen industriële en transportbedrijven, maar ook de detailhandel en het snel groeiende aantal ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). De VVD ziet daarbij duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement. De VVD wil daarom duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren, maar door minder regels en eenvoudige procedures.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • Het revitaliseren (opknappen) van de bedrijventerreinen zodat deze er aantrekkelijk uit zien en uitnodigend zijn voor de vestiging van nieuwe bedrijven.
 • Het formuleren van beleid voor detailhandelsbedrijven zodat zij optimaal kunnen ondernemen. Dus concentratie van winkels in de kernen. Geen winkels daarbuiten en zo nodig waar mogelijk de bestemming veranderen.
 • Het laag houden van de OZB voor ondernemers waardoor De Ronde Venen nu de laagste OZB kent in onze provincie.
 • Het realiseren van de warmtekoudeopslag in Westerheul IV en het zonnepanelenpark langs de A2.

Wat moet er nog gebeuren?

 • Blijven werken aan de aantrekkelijkheid van onze bedrijventerreinen waaronder de ontwikkeling van het ‘natte’ bedrijventerrein.
 • De VVD maakt zich sterk voor uitbreiden van de bedrijventerreinen in overleg met de provincie.
 • Ondernemers vinden de bereikbaarheid van onze gemeente het grootste knelpunt. De VVD zet zich in voor het verbeteren van de bereikbaarheid met name de op- en afritten en kruispunten van de N201.
 • Het blijven monitoren van de doorstroming op de N201 en waar nodig actie nemen. Dit mede gezien de nog te realiseren woonwijken hetgeen zal leiden tot een toename van het verkeer op deze provinciale weg.
 • Bevorderen dat lokaal bestemmingsverkeer op een eenvoudige wijze toegang moet blijven houden via de Irenebrug van en naar Uithoorn.
 • De VVD wil afschaffing van de regelgeving met betrekking tot de winkeltijden. Nieuwe wetgeving maakt mogelijk dat ondernemers zelf kunnen bepalen hoe vaak ze open zijn, dus ook op zondag.
 • Een pand ter beschikking stellen aan ZZP’ers, bijvoorbeeld het stationsgebouw in Mijdrecht. Het faciliteren van ZZP’ers waar dit nog niet of onvoldoende gebeurt.
 • Het faciliteren van marketingactiviteiten en het bevorderen van Private-Publieke- Samenwerking om de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor ondernemers, detailhandel en ZZP’ers te stimuleren.
 • De VVD is voor een adequaat werkende één-loket-functie waarbij de nadruk ligt op advisering en begeleiding van onze ondernemers.

De Ronde Venen als toeristische trekpleister

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of voor hen te organiseren, maar door te faciliteren en te enthousiasmeren.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De VVD vindt recreatie op het water zeer belangrijk voor onze gemeente. Dankzij de VVD is er geen bruggeld ingesteld.
 • De VVD heeft zich succesvol verzet tegen de invoering van parkeergeld rond de Vinkeveense Plassen en in de centra van onze kernen.

Wat moet er nog gebeuren?

 • De recreatieve mogelijkheden in onze gemeente, waaronder de Vinkeveense zandeilanden, dienen veel beter te worden benut. Zo zou er meer horeca rondom de Vinkeveense Plassen kunnen komen en moeten de bestaande faciliteiten schoon zijn, bereikbaar zijn en beter onderhouden worden.
 • De VVD wil onderzoeken of een recreatief en toeristisch punt (zoals bijvoorbeeld het Nautisch Kwartier in Huizen) in Vinkeveen kan worden gerealiseerd.
 • De VVD is voorstander van verbreding van de smalle vaarweg bij De Heul.
 • De VVD wil het centrum van Mijdrecht aantrekkelijker maken door het aanleggen van een kleine jachthaven als verlengstuk van de Ringvaart in combinatie met horeca.
 • De gemeente moet ondernemers niet hinderen met regels over bijvoorbeeld voor- en naseizoen, maar faciliterend optreden.
 • Recreatie en natuur horen bij elkaar. Recreatieve ondernemers moeten hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitbreiden.

Meer ruimte voor boeren om te ondernemen

De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector. De VVD wil de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector verder kan groeien en door ontwikkelen.

Wat hebben we er al aan gedaan?

 • De VVD heeft altijd op het standpunt gestaan dat eerst nut en noodzaak bewezen moesten worden voordat de polder Groot Mijdrecht Noord onder water gezet zou worden. Na uitgebreid onderzoek konden nut en noodzaak niet worden aangetoond. De inzet en betrokkenheid van de inwoners bij dit proces mag een voorbeeld worden genoemd voor inwonerparticipatie.
  Wat moet er nog gebeuren?
 • Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden.
 • De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen.
 • De VVD wil ook voor de agrarische sector geen extra gemeentelijke regels op landelijke en Europese regelgeving; wettelijk minimum is gemeentelijk maximum. 
website powered by WEBSOLVE