Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Voorwoord

De VVD staat klaar De Ronde Venen opnieuw te besturen. De VVD heeft de afgelopen raadsperiode een goede bijdrage geleverd aan een stevige basis voor de komende raadsperiode 2014-2018. De VVD heeft groot vertrouwen in de toekomst van De Ronde Venen. Maatschappelijke zorg en financiën zijn de belangrijkste thema’s de komende jaren. Als geen ander is de VVD in staat hier een uitstekende bijdrage aan te leveren. De VVD garandeert u ook de komende jaren een stabiel en daadkrachtig gemeentebestuur.

De wereld is afgelopen jaren in een snel tempo veranderd. Dit heeft ook zijn effect gehad op onze gemeente. Door het doortastende optreden van onze VVD wethouder is de gemeentebegroting weer op orde gebracht. De woonlasten voor de inwoners van De Ronde Venen zijn per saldo gelijk gebleven en behoren tot de laagste van de provincie Utrecht. De VVD wil de huishoudportemonnee van elke inwoner zoveel mogelijk sparen door als gemeente zuinig met overheidsgeld om te gaan. Dat geldt ook voor ondernemers. Zij zorgen voor de economische vitaliteit in onze gemeente. Dankzij de VVD is de onroerendezaakbelasting voor ondernemers zelfs de laagste van de gehele provincie Utrecht.

Lokale oplossingen voor iedereen

De maatschappelijke zorg is sterk in beweging. Door de overheveling van maatschappelijke taken van de Rijksoverheid naar de gemeente krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid in het sociale domein. De VVD wil dat geen enkele kwetsbare inwoner, jong of oud, tussen de wal en het schip terecht komt. De VVD maakt zich hard voor een lokaal voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoeften van de inwoners. Goede voorzieningen houden de gemeente gezond en aantrekkelijk. Maar voorzieningen zijn niet gratis. De gemeente zal moeten zoeken naar lokale oplossingen, op maat en efficiënt. De VVD zal daarbij, zoals u gewend bent, altijd kritisch blijven kijken naar de uitgaven.

Van herindeling naar de ambitie van één gemeente

De gemeente bestaat uit acht kernen. Iedere kern is voor de VVD even belangrijk en iedere kern verdient passende aandacht. Als we de krachten van de acht kernen bundelen, dan hebben we een geweldige gemeente. Dát is ons kernenbeleid.
Wonen in De Ronde Venen, tussen Amsterdam, Utrecht en Hilversum betekent wonen in het veenweidegebied van het Groene Hart. Het groene karakter en de authentieke uitstraling van de dorpen spelen een belangrijke rol in het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren.

Het liberale perspectief van de VVD

Wij zijn er voor iedereen die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven. Dat wil zeggen dat wij de uitgangspunten vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid niet alleen centraal stellen in dit verkiezingsprogramma maar zeker ook ons dagelijkse politieke handelen.

website powered by WEBSOLVE