standpunten

5 puntenplan 2018 - 20022

VVD De Ronde Venen           

 

Ons verkiezingsprogramma heeft het motto: “In…Verbinding, Beweging, Zorg, Groen en Veilig”.

Het VVD programma vatten we samen in 5 concrete punten:

 

VVD in Verbinding

 1. We gaan continue het gesprek aan met inwoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers over hun visie en initiatieven.
 2. Wij zorgen voor transparante openbaar bestuurlijke besluitvorming en open communicatie vanuit het gemeentehuis.

VVD in Beweging

 1. We volgen de ontwikkelingen aan de Amsterdam-Zuidas pro-actief vanwege de vele kansen rond werkgelegenheid en recreatiebehoefte. De Ronde Venen is de waterrijke en groene tuin van Amsterdam. En hier zijn we zuinig en zorgzaam op.
 2. We moeten mee bewegen met de economische ontwikkelingen en zorg dragen voor een goede bereikbaarheid en doorstroming op de wegen met beter openbaar vervoer. Knelpunten zoals de bocht bij Hofland in de N201 moet aangepakt worden.

VVD in Zorg en Economie 

 1. We zorgen voor meer seniorenwoningen en starterswoningen
 2. We zorgen voor goede en snelle regie en uitvoering voor zorg van ouderen, gezinnen en jongeren die zorg echt nodig hebben.
 3. Wij ondersteunen initiatieven van ondernemers en gaan actief aan de slag met ´Blue Port´ aan de Amstel.
 4. We geven ruimte aan ondernemers om de centra van Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude nog aantrekkelijker maken voor horeca en winkeliers. We heroverwegen het gebruik van het gemeentehuis.
 5. Wij zorgen er voor dat de woonlasten voor inwoners stabiel blijven.
 6. We zorgen voor een gezonde financiële huishouding van de gemeente.

 

VVD in Groen en Milieu

 1. Wij willen het kenmerkende legakker-karakter duurzaam behouden, de Vinkeveense Plassen zijn immers één van onze meest waardevolle recreatieve en natuurgebieden. Om dit te realiseren zullen wij structurele samenwerking aangaan met eigenaren, natuurbeheer en recreatie-ondernemers.
 2. Wij maken werk van duurzaamheid, bijvoorbeeld door zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en nadrukkelijk stimuleren van duurzame initiatieven.
 3. Wij laten het groen in de dorpen en breiden het groen waar mogelijk uit, en gaan het groene karakter van De Ronde Venen veel beter onderhouden.
 4. Wij willen recreatieve fiets- en wandelroutes uitbreiden.

VVD in Veiligheid

 1. Wij gaan vanuit het oogpunt veiligheid kritisch kijken naar bestaande en nieuwe wijkinrichtingen, bijvoorbeeld op gebied van verlichting en ontsluitingen. 
 2. Wij nemen extra maatregelen om woninginbraak en auto-inbraak aan te pakken evenals te hard rijden binnen en buiten de bebouwde kom en verkeerd parkeren.
 3. Hondenbelasting schaffen we af. Van hondeneigenaren verwachten we dat ze zichzelf aan de regels houden. Agressieve honden moeten aangepakt worden.
 4. Wij willen de bereikbaarheid van de wijkagent en andere hulpdiensten verbeteren.
 5. Wij zien toe op blijvende goede brandweerzorg en overige crisisbeheersing vanuit de Veiligheidsregio. Voorlichting over (brand) veiligheid op scholen en voor inwoners is belangrijk.

 

overige standpunten           

 

Veiligheid en cameratoezicht

 

Iedereen wil met een gerust hart zijn of haar huis kunnen verlaten en geen last hebben van inbrekers. Helaas vindt in Abcoude 25% van de woninginbraken in De Ronde Venen plaats. Cameratoezicht is een goed middel in de strijd tegen dieven en vandalen.  Alle reden voor de VVD om zich in te zetten voor een proef van een jaar met cameratoezicht op de 7 toegangswegen van Abcoude. De VVD wil net zo lang door gaan met de strijd tegen de dieven en vandalen, totdat iedereen zijn of haar huis met een goed gevoel kan verlaten zonder angst voor ongewenste bezoekers.

 

 

Wietteelt legaliseren

 

De Rijksoverheid wil zes tot tien middelgrote tot grote gemeenten laten meedoen aan een proef met legale wietteelt. De coffeeshops in die gemeenten worden bevoorraad door telers van wiet die onder overheidstoezicht staan. Nu is de verkoop van wiet door coffeeshops wel toegestaan, maar de inkoop en productie ervan niet.

De VVD is voorstander om De Ronden Venen mee te laten doen aan de landelijke proef. Het doel is om te kijken of door het reguleren van de teelt van cannabis de overlast en criminaliteit daalt. Ook zou in de gereguleerde wiet minder schadelijke stoffen kunnen zitten dan illegaal geteelde wiet.

 

 

Leegstaande bedrijfspanden

 

Helaas staan bedrijfspanden soms te lang leeg. De VVD is er voorstander om regelmatig de bestemmingsplannen te evalueren van bedrijven terreinen en bedrijfspanden. Het wijzigen van een bedrijfsbestemming in een maatschappelijke of woon bestemming moet flexibiliteit opleveren om aan maatschappelijke wensen te kunnen voldoen. Hiermee kan kleinschalige verpleeghuiszorg of woningbouw voor starters mogelijk worden.

  

Splitsen van woningen door woningcorporaties

 

Voor de VVD is saamhorigheid en leefbaarheid in een woonbuurt erg belangrijk. Door het spitsen van woningen kunnen kleinere wooneenheden ontstaan waardoor er extra mogelijkheden ontstaan voor starters en/of senioren.  Zorgvuldigheid is echter op zijn plaats. De saamhorigheid in een buurt kan verdwijnen en ook de leefbaarheid van een wijk kan onder druk komen te staan, al is het maar omdat al die nieuwe inwoners ook een auto, of een fiets kwijt moeten in een toch al drukke buurt met weinig parkeerplekken. Het verplichten van woningcorporaties om woningen te splitsen moet in deze context ook worden bekeken.

  

Veenmuseum

 

De VVD wil het de investeringen aan cultuur bevriezen op het niveau van 2016. Een extra bijdrage aan een nieuw Veenmuseum past daar niet bij.

 

Gemeentelijke aanbestedingen

 

De VVD is van mening dat de gemeente (lokale overheid) scherp op de huishoud portemonnee moet letten.  Bij aanbestedingen voor services of producten kunnen lokale ondernemers natuurlijk de voorkeur verdienen maar niet als er hogere kosten in rekening gebracht worden.

 

 

Niet meer windmolens in de Ronde Venen

 

De VVD is voorstander voor duurzame en niet-fossiel energievoorziening, en ondersteunt het Energieakkoord. Echter energiebesparing de grootste bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot. En met het huidige akkoord tussen rijk en provincies met betrekking tot windenergie op land is het plafond (6000 megawatt) bereikt voor windenergie op land. De Ronde Venen is een uniek stuk veenweide gebied wat niet verder ontsiert mag worden door grote windturbines.

 

 

Echtscheiding

 

Helaas krijgen echtparen met kinderen soms meningsverschillen die uiteindelijk reden zijn voor een definitieve scheiding. Voor de VVD staat de eigen levenskeuzen van het individu centraal. De VVD vindt dat de gemeente geen geld moet investeren aan ondersteuning van jonge gezinnen om  echtscheiding te voorkomen. Wel dient de zorg voor kinderen extra aandacht.

 

 

Seniorenbeleid

 

Voor de VVD dient het seniorenbeleid een integraal onderdeel te zijn van de gemeentelijke beleidsagenda. Het is daarbij niet nodig om een aparte wethouder ouderenbeleid aan te stellen. Onze gemeente heeft een bescheiden omvang en beperkte middelen. Wél dient het seniorenbeleid op de agenda een specifieke plaats te krijgen. Op onderdelen van het seniorenbeleid kan extra inzet komen, de VVD is voorstander om per woonkern het certificaat ‘dementievrienedlijkheid’ te verkrijgen

 

 

130 km A2

 

De VVD wil dat de gemeente zich blijft inzetten om de snelheid op de A2 overdag  100 km te laten. De VVD heeft zorg over de fijnstof concentraties en CO2 uitstoot alsmede de geluidsoverlast vanuit de A2 ten opzichte van de aanliggende woonwijken in Vinkeveen en Abcoude.  De VVD vindt ook dat eerdere afspraken vanuit de Rijksoverheid met de gemeente eerbiedigt moeten worden.

 

 

 

Parkeerplaatsen of fietsvoorzieningen

 

De VVD vindt dat er op dit moment geen redenen zijn om extra fietsvoorzieningen in de woonkeren op gemeentekosten aan te leggen. De toename in parkeerdruk voor auto’s dient scherp in de gaten te worden gehouden zodat er op tijd oplossingen kunnen worden gerealiseerd.

 

Mantelzorg

 

Veel Nederlanders zorgen voor hun naasten. Dat doen zij graag en met heel veel liefde. Wij vinden deze mantelzorg ontzettend waardevol voor onze samenleving. Het is iets om trots op te zijn.

Mantelzorgers hebben behoefte aan flexibiliteit en begrip van hun werkgever. Dat kunnen werkgever en werknemer zelf aan de orde stellen, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek. Veel bedrijven zijn het gesprek al aangegaan en de resultaten daarvan zijn positief. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, moeten gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij overleggen met de mantelzorger wat hij of zij zelf kan doen en waar ondersteuning nodig is. Die ondersteuning wordt geregeld door de gemeente. De VVD vindt echter dat de gemeente niet mag meebetalen om te zorgen dat mantelzorgers eigen huishoudelijke hulp kunnen inhuren.

 

 

Sociale huurwoningen

 

Sociale woningbouw is een actueel onderwerp. De VVD is voorstander om bij nieuwbouwprojecten  30%  sociale woningbouw te realiseren. Deze 30% sociale woningbouw kan worden ingevuld met een mix van sociale huur- en sociale koopwoningen.

 

 

 

website powered by WEBSOLVE