Nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief VVD De Ronde Venen

14-03-2017

2017-03-14

Jaargang 2 Nummer 1
14 maart 2017

Nieuwsbrief
VVD De Ronde Venen

Vooraf
Dit is al weer de tweede Nieuwsbrief van de VVD-fractie en de wethouder
van VVD De Ronde Venen. In deze nieuwsbrief weer een groot aantal
onderwerpen die afgelopen periode in de gemeente gespeeld hebben:
Goede bereikbaarheid, financiële zaken, Verkeer, Statushouders,
Gezondheid en het centrumplan Vinkeveen. Daarnaast natuurlijk aandacht
voor onze kandidaat voor de Tweede Kamer, Yvonne Welter. En tot slot
het laatste nieuws vanuit het College. Veel leesplezier!

Yvonne Welter VVD Lijst 1 Plek 70!

Ik woon met mijn gezin en ouders op een boerderij aan het riviertje de
Winkel en ben mijn hele leven al geworteld in Abcoude en De Ronde
Venen.

Komend uit een ondernemersgezin is eigen verantwoordelijkheid met de
paplepel ingegoten. Van mijn voorgaande generaties heb ik het besef
meegekregen dat je er moet zijn voor je medemens, bewandel je
levenspad met oog voor anderen die hulp nodig hebben. Van jongs af aan
kan een kind op mijn stem en steun rekenen. Ik sta voor een
gelijkwaardige startpositie voor iedereen in het leven, draag dat actief uit
en zal dat verdedigen en indien nodig bevechten.

Dit pas ik toe als advocaat en als raadslid voor de VVD in De Ronde
Venen. Mijn drijfveren vertalen zich concreet naar mijn inzet voor het
Integraal Kind Centrum, de realisatie van de zondagsopenstelling voor
ondernemers en inwoners, het op de kaart zetten van een integraal
seniorenbeleid en het ondersteunen en geven van een stem aan inwoners
door middel van burgerparticipatie, waarvan de discussie rondom het
zwembad in Abcoude een goed voorbeeld is. Politiek is er voor inwoners
en niet andersom. Als politica wil ik luisteren naar die inwoners en vandaar
uit de politiek bedrijven.

In de Tweede Kamer wil ik voor de VVD onze lokale regio een gezicht en
stem geven. Daarvoor vraag ik jullie steun en jullie stem. Help mij om met
voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te komen.

Stem op 15 maart a.s. Yvonne Welter, VVD lijst 1 plek 70
www.yvonnewelter.nl

Ik stel jullie niet teleur!

VVD motie aangenomen: nieuw voetpad in
aanleg naar carpoolplaats A2 Abcoude.
Op 15 december is een motie van de VVD raadsbreed aangenomen om
een nieuw voetpad aan te leggen. De aanleiding was dat er vanaf zondag
11 december 2016 een nieuwe dienstregeling is ingegaan voor het
busvervoer in onze gemeente. Hiermee is voor lijn 126 de carpoolplaats
langs de A2 als de enige opstapplaats in Abcoude overgebleven. Deze
bushalte ligt nu buiten de bebouwde kom en is alleen bereikbaar via de
Burgemeester Des Tombesweg met de auto of via het brom-fietspad langs
de Burgemeester Des Tombesweg. Er bestaat geen separaat voetpad.
Zelfs Veilig Verkeer Nederland heeft afkeurend gereageerd op de situatie.
In de week van 15 maart zullen de werkzaamheden starten. Veiligheid en
bereikbaarheid voor voetgangers en overige verkeersdeelnemers =
normaal!

VVD en RVB initiatief om precario-opbrengsten
terug te geven aan inwoners.
De precariobelasting wordt geheven over kabels en leidingen waarvan op
grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is
aangewezen. De Nutsbedrijven (onder andere Stedin en Vitens) belasten
door middel van haar tarievenregeling de door de gemeente De Ronde
Venen in rekening gebrachte precario weer door aan haar klanten. Dat
betekent dat de precariobelasting opbrengsten eigenlijk geheel door alle
inwoners en ondernemers in de gemeente worden betaald. Voor de
gemeente De Ronde Venen weer extra inkomsten maar voor alle
huishoudens een extra kostenpost want zij mogen uiteindelijk meebetalen
aan deze extra heffing. De opbrengsten van Stedin hebben we door een
motie van VVD en RVB apart weten te zetten, buiten de begroting. De
huidige financiële ontwikkeling zonder de opbrengst van de
precariobelasting laat ook de komende jaren een positief resultaat zien.
Dit betekent dat we de precariobelasting opbrengsten in elk geval voor
een groot deel kunnen teruggeven aan de inwoners. De VVD heeft op 9
maart de discussie in de gemeenteraad hierover gestart en is voornemens
om ruim een miljoen euro terug te geven aan de inwoners.

Beleidsplan verkeer
Beleidsplan verkeer: De Ronde Venen blijft in beweging
In november vorig jaar is het beleidsplan verkeer vastgesteld. In dit
beleidsplan staan de plannen van 2017 tot 2021. Het vormt een
verkeerskundig toetsingskader voor de middellange termijn. De VVD heeft
tijdens de behandeling een aantal punten succesvol naar voren gebracht.
Zo komt er meer aandacht voor parkeren in de woonwijk om zo in te
kunnen spelen op aanwezige parkeerproblematiek. Grijs voor groen daar
waar het kan, als de situatie er om vraagt. De VVD heeft ook de
problematiek rondom de N201 aangekaart. Daarnaast heeft de VVD fractie
de wethouder de opdracht gegeven om te kijken naar een andere
bewegwijzering langs de N201 om zo bewoners aan Hofland meer te
ontzien.

Huisvesting van statushouders: een goede mix
noodzakelijk!
Met het project Spoedwoning realiseert de gemeente, samen met haar
partners, extra permanente goedkope sociale huurwoningen. Deze nieuwe
woningen zijn voor reguliere woningzoekenden en vergunninghouders.
Alleen huisvesten vindt de VVD niet voldoende. De gemeente moet zich
ook inspannen voor een goede integratie en participatie.
De gemeente onderzoekt op verschillende locaties de haalbaarheid van de
bouw van goedkope sociale huurwoningen. Het gaat om Stationslocatie
Mijdrecht, Amstelkade 63 - 65 in Amstelhoek en de Gruttolocatie in
Mijdrecht. Tot nu toe huisvest de gemeente vergunninghouders in de
bestaande sociale huurwoningen van GroenWest. Hierdoor komen
vergunninghouders min of meer automatisch verspreid in de verschillende
kernen en wijken te wonen. Die mix van bewoners wil de VVD ook op de
nieuwe bouwlocaties. Hier heeft de VVD tijdens de besluitvorming dan ook
sterk op aangedrongen.
Inwoners, partners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn en worden
betrokken bij de uitwerking van de bouw, integratie en participatie. De
gemeente neemt de kennis en zorgpunten van de omgeving mee bij de
planvorming. Het ontwikkelen en bouwen van permanente woningen kost
tijd. De aanvraagprocedure voor de bouwvergunning duurt bijvoorbeeld al
26 weken. Komen er geen bezwaren, dan start de bouw van de woningen
in het najaar van 2017. De VVD fractie vindt de betrokkenheid van de
directe omgeving van groot belang en zal er sterk op toen zien dat er
rekening wordt gehouden met de wensen van de omgeving daar waar er
statushouders gaan wonen.

Gezondheidscentrum Vinkeveen
Vinkeveen krijgt in de komende jaren een compleet nieuw
gezondheidscentrum nabij de Jozefschool. Hiertoe zal de school een deel
van haar gebouw afstaan, waarbij het overgebleven deel aangepast zal
worden aan de eisen die het onderwijs nu stelt. De huisartsen in
Vinkeveen zijn al vele jaren op zoek naar nieuwe huisvesting, omdat de
huidige locaties niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op de
locatie naast de Jozefschool zal een compleet nieuw gebouw neergezet
worden, opdat de artsen weer vele jaren vooruit kunnen.

Centrumplan Vinkeveen
Deze maand zal de Raad zich uitspreken over de plannen voor het
centrum van Vinkeveen. Er is de keuze tussen twee varianten. In de
eerste variant blijft alles nagenoeg bij het oude en zullen de op- en
afritten vanaf de Herenweg naar de N201 verlengd worden en zal het
viaduct worden verhoogd. De tweede variant beoogt een nieuwe
toegangsweg naar Vinkeveen. Beide plannen kennen vele voor- en
tegenstanders. Het College vraagt de Raad om de tweede variant te
mogen uitwerken, omdat deze de meest kans biedt op ontwikkeling van
het centrum van Vinkeveen en het autoluw maken van de Herenweg.
Uiteraard zitten aan deze variant ook de nodige risico’s en de VVD zal het
uiteindelijke plan dan ook kritisch volgen. Met name op het gebied van
gezondheid, (verkeers)veiligheid en financien zitten hier nog wel de nodige
haken en ogen aan. Wij horen graag van onze leden welke variant hun
voorkeur heeft!

De wethouder aan het woord
Vanuit mijn eigen portefeuille is er een aantal zaken die spelen.
Groenbeleidsplan
Momenteel wordt er met inwoners uit alle kernen gesproken over
streefbeelden, hoe zou het groen er in de toekomst uit moeten zien?
Bekend is dat mensen een groene omgeving met mooie bomen erg
waarderen maar aan de andere kant ook heel veel last van bomen kunnen
hebben. Daar een goede afweging tussen maken is lastig. Uit het plan zal
naar voren komen hoe we in meerdere jaren naar de streefbeelden toe
gaan werken, dat kan betekenen dat mensen nog langer last houden van
een boom dan prettig voor ze is. Het voorkomt echter dat we te snel gaan
kappen en vervolgens veel jonge boompjes hebben waardoor het weer
weinig groen is.

Bussen
Sinds Syntus in december is gestart houdt dit onze inwoners bezig. Op de
Padmosweg in Wilnis rijden te veel bussen, over het industrieterrein in
Mijdrecht te weinig, in Abcoude willen ze graag nog een rondje om de
rotonde en de stop bij het AMC wordt erg gemist. Zoals bekend is dit een
verantwoordelijkheid van de Provincie, we kaarten dit regelmatig bij hun
aan en zullen er voor zorgen dat bij de evaluatie deze punten goed naar
voren komen en hopen dan dat er iets mee wordt gedaan.

Financiën
Gelukkig zijn de financiën in De Ronde Venen nu goed op orde, dit is
natuurlijk een blijvend aandachtspunt. Waarbij wel van belang is om ons
te realiseren dat in de slechte tijden van de afgelopen jaren er een aantal
investeringen zijn uitgesteld, het is wel van belang om dit nu op te gaan
pakken. Daar wordt zeker door deze coalitie goed aan gewerkt.
Er zijn ook andere onderwerpen vanuit het college die de aandacht vragen
waar onder het centrumplan Vinkeveen, deze onderwerpen komen elders
in deze nieuwsbrief al aan de orde.

VVD op social media 

De VVD De Ronde Venen is actief op social media. We zijn te volgen via
Twitter @VVDDeRondeVenen en via Facebook. Volg ons en blijf op de
hoogte van het laatste nieuws en ga met ons in gesprek!

1649
website powered by WEBSOLVE